ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทำข้อสอบ กว.

เกี่ยวกับใบอนุญาต กว.

การยื่นคำขอรับใบอนุญาต 1. สมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร(ค่าจดทะเบียนสมาชิก+ค่าบำรุง จำนวน 1,500 บาท)พร้อมการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (สามารถสมัครได้พร้อมกับวันที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ)...

eexam กว. oline

หลักเกณฑ์ผู้ได้รับใบอนุญาต

ข้อบังคับหลักเกณฑ์และระดับผู้ได้รับใบอนุญาต แต่ละสาขา 1 โยธา ข้อบังคับสภาวิศวกร (โยธา) 2 เหมือแร่ ข้อบังคับสภาวิศวกร (เหมืองแร่) 3 เคลื่องกล ข้อบังคับสภาวิศวกร (เครื่องกล)...

eexam กว. oline

วิชาที่ใช้สอบแต่ละสาขา

หลักเกณฑ์ การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ก. หมวดวิชาที่ใช้ในการทดสอบ 1. หมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม จำนวน 4 วิชา ประกอบด้วย 1.1 วิชา Engineering Drawing 1.2 วิชา Engineering Mechanics-Statics...

eexam กว. oline